ŠTATÚT SÚŤAŽE

Tento dokument upravuje pravidlá a podmienky súťaže „SÚŤAŽ O 3 PROTEINOVÉ TYČINKY“ (ďalej aj ako „súťaž“) na facebook stránke vyhlasovateľa súťaže MAAG – Obklady a dlažby (ďalej len „štatút“).

I. VYHLASOVATEĽ SÚŤAŽE

Meno a priezvisko/ Obchodné meno: Maag s.r.o.
Trvalý pobyt / Sídlo/ Miesto podnikania: Južná trieda 125, 040 01 Košice
Dátum narodenia / IČO: 31687296
Zapísaný v registri: Košice I, odd. Sro
Číslo zápisu v registri: Vl. č.4388/V
DIČ: 2020485676
IČ DPH: SK2020485676
(ďalej len ako „vyhlasovateľ súťaže“)

II. ÚČEL A PREDMET SÚŤAŽE

 1. Účelom súťaže je propagácia produktov a služieb vyhlasovateľa súťaže a partnerov vyhlasovateľa súťaže.
 2. Predmetom súťaže je zodpovedanie otázky vyhlasovateľa súťaže “Ktorú príchuť proteinovej tyčinky od Fit4you.fit by ste chceli vyhrať?”

III. LEHOTA SÚŤAŽE

 1. Súťaž trvá odo dňa 30. 4. 2019 od 15:00 hod. do dňa 2. 5. 2019 do 23:59 hod. Najneskôr do dňa 2. 5. 2019 do 23:59 hod. vrátane je možné sa zapojiť do súťaže v súlade s podmienkami určenými v štatúte.

IV. PODMIENKY ÚČASTI NA SÚŤAŽI

 1. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku a spĺňa všetky podmienky stanovené v tomto štatúte (ďalej aj ako „súťažiaci“).
 2. Súťaže sa nemôže zúčastniť taký súťažiaci, ktorý je v pracovnom pomere alebo v inom pomere obdobnom pracovnému pomeru vo vzťahu k vyhlasovateľovi súťaže, a ani osoby blízke osobám uvedeným v tomto odseku v zmysle definície blízkej osoby v § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.
 3. Súťažiaci sa zapojí do súťaže v prípade, ak v lehote v zmysle Článku III. štatútu zodpovie otázku vyhlasovateľa súťaže a uvedie odpoveď v komentári pod otázku vyhlasovateľa súťaže na jeho facebook stránke.
 4. Súťažiaci má nárok iba na jednu cenu v rámci súťaže.
 5. Zo súťaže je vylúčený aj ten súťažiaci, ktorý podvodným spôsobom zasahuje do mechanizmu súťaže za účelom získania ceny, bez ktorého by inak nezískal žiadnu cenu alebo sa ani nemohol zúčastniť na súťaži.
 6. Ak sa do súťaže zapojí osoba, ktorá nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle štatútu, je zo súťaže automaticky vylúčená a nemá žiaden nárok na cenu
 7. Ak sa do súťaže nezapojí žiadna osoba alebo nikto zo súťažiaci nebude spĺňať podmienky účasti na súťaži v zmysle štatútu, výhru nezíska žiadna osoba.
 8. Každý súťažiaci zapojením do súťaže súhlasí a vyhlasuje, že spoločnosť Facebook voči nemu nemá žiadne záväzky.

V. CENY V SÚŤAŽI, VÝŠKA CIEN A ICH ZDANENIE

 1. Splnením podmienok súťaže je možné vyhrať nasledovné ceny:
  • 3 súťažiaci môžu vyhrať: 3ks proteinová tyčinka (ďalej len „cena“),
 2. Hodnota ceny je 6,- EUR (slovom: šesť eur).
 3. V zmysle ustanovení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení peňažná i nepeňažná výhra v hodnote nad 350,00 EUR (slovom: tristopäťdesiat eur) podlieha dani z príjmov a je predmetom odvodu na verejné zdravotné poistenie v zmysle zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v platnom znení. Zákon o dani z príjmov určuje, ktoré výhry a ceny sú úplne oslobodené od dane (napr. prijaté výhry do 350 eur), ktoré sú čiastočne oslobodené od dane (napr. ak výhra presiahne sumu 350 eur, do základu dane sa zahrnie jej hodnota nad 350 eur), ako aj spôsob zdaňovania a kto zodpovedá za zdanenie – či výherca alebo vyhlasovateľ súťaže.

VI. VYHODNOTENIE A OCENENIE

 1. Vyhodnotenie súťaže a žrebovanie súťažiacich, ktorí splnili všetky podmienky účasti na súťaži v zmysle štatútu a vyhrávajú ceny (ďalej aj ako „výherca“) bude prebiehať najneskôr v pondelok 6. 5. 2019.
 2. Vyhodnocovanie splnenia podmienok v zmysle štatútu a vyžrebovanie výhercov vykonajú zamestnanci vyhlasovateľa súťaže.
 3. Ocenení budú traja výherci ceny.
 4. Ak súťažiaci nespĺňa všetky podmienky súťaže, ceny sa odovzdajú ďalším súťažiacim v poradí. Výhercovia dostanú vždy iba 1 cenu v rámci jednej súťazě.
 5. Výhercovia budú kontaktovaní facebook messengerom a výherci budú uverejnení v komentári v súťažnom príspevku. Odovzdanie cien sa uskutoční prostredníctvoj slovenskej pošty na adresu výhercu. Výherca bude musieť uviesť adresu doručenia výhry na vyžiadanie.
 6. V prípade, ak výherca nebude súhlasiť s odovzdaním ceny alebo cenu odmietne alebo výherca nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle tohto štatútu, výhra bude ponúknutá náhradníkovi. Ak ani vyžrebovaný náhradník nebude súhlasiť s odovzdaním ceny alebo cenu odmietne alebo náhradník nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle tohto štatútu, cena prepadne v prospech vyhlasovateľa súťaže.
 7. Na výhru nemá súťažiaci právny nárok a nie je možné vymáhať ju súdnou cestou.

VII. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Každý súťažiaci poskytne svoje osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom na to, aby ho bolo možné jednoznačne identifikovať a následne v prípade výhry kontaktovať. Ak súťažiaci bude vyžrebovaný ako výherca a získa cenu, môže udeliť vyhlasovateľovi súťaže výslovný písomný súhlas, na základe ktorého bude vyhlasovateľ súťaže následne oprávnený spracúvať osobné údaje výhercu, najmä vyhotoviť a zverejniť podobizne, zvukovo-obrazové záznamy, obrazové snímky výhercu a zverejniť meno a priezvisko výhercu primeraným spôsobom v masovokomunikačných prostriedkoch, v súvislosti s výhrou v súťaži. Neudelenie súhlasu podľa tohto bodu nie je podmienkou účasti na súťaži ani na odovzdanie ceny.
 2. Ustanovenia tohto Článku týkajúce sa výhercu sa primerane vzťahujú aj na náhradníka.

VIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Účasťou na súťaži vyjadruje súťažiaci súhlas s týmto štatútom. Ak osoba nesúhlasí s ktoroukoľvek podmienkou alebo bodom v tomto štatúte, nesmie sa súťaže zúčastniť.
 2. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť štatút alebo aj odvolať súťaž, a to najmä v prípade, ak by mu hrozila škoda. Zmenu štatútu alebo odvolanie súťaže zverejní vyhlasovateľ na svojej webovej stránke alebo na facebookovej stránke vyhlasovateľa súťaže.
 3. V prípade akýchkoľvek nejasností týkajúcich sa podmienok súťaže alebo ustanovení štatútu si vyhlasovateľ súťaže vyhradzuje právo vysvetliť tieto nejasnosti a príp. zmeniť štatút v zmysle bodu i) tohto Článku štatútu.
 4. Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za žiadne škody, ktoré vzniknú výhercom alebo náhradníkom v súvislosti s prijatými cenami.
 5. Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že súťaž nie je nijako sponzorovaná, odobrená ani riadená Facebookom a nie je s ňou nijako spojená.
V Bratislave dňa 30. 4. 2019.
Vyhlasovateľ súťaže: Maag s.r.o.
Južná trieda 125, 040 01 Košice, IČO: 31687296